Tüzük

TÜZÜK

TİCARET ve EKONOMİ KULÜBÜ DERNEĞİ (Tekder)

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “ Ticaret ve Ekonomi Kulübü Derneğidir.

Kısa Adı: Tekder ”dir.

Web Adresi: www.tekder.org dir.

Derneğin Merkezi: Ankara' dır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı (Misyonu ve Vizyonu)

Madde 2-

 a-) Dernek Ülkemizin İktisadi, Ticari, Sanayi, Bilimsel, Akademik, Sosyal ve Kültürel Kalkınmasına katkı sağlamak, kamu yararının elde edilmesi ve kamu hizmetinin gerçekleştirilmesi için, bölgesel ve uluslar arası entegrasyonu sağlayıp, sanayici, üretici, esnaf ve iş insanlarının sorunlarına sahip çıkarak, rekabetçi piyasa ekonomisinin, istihdamın, mevcut iç ve dış ticaret hacminin gelişmesine, rekabet gücünün ve üretimin artmasına, Ülkemizin ve Milletimizin menfaatlerini ön planda tutarak, toplumsal refahın ve uzlaşmanın sağlanmasını geliştirmek amacı ile iş insanları bürokratlar ve akademisyenlerden oluşan bağımsız ve bağlantısız bir sivil toplum kuruluşudur.

b-) Amacımız (Misyonumuz)

 Bu çerçevede oluşan bölgesel ve yerel gelişmeyi hızlandırmak için araştırmalar yapar, görüş oluşturur, projeler geliştirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler. İş dünyası adına, görüş ve önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM), hükümete, diğer devletlere, kamu kurum ve kuruluşlarına, uluslararası kuruluşlara ve kamuoyuna doğrudan ya da dolaylı olarak basın ve diğer araçlar aracılığı ile ileterek, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturur.

c-)Hedefimiz (Vizyonumuz)

Ülkemizin; girişimcisinin, iş insanının, üreticisinin, akademisyeninin Türkiye’deki ve Dünya’daki sesi olmak ve Türkiye’yi Dünya’ya tanıtmaktır. Dernek, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gücünü vede üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle ulusal ve uluslararası ekonomik politikaların oluşturulmasına, Türkiye’nin bölgedeki coğrafi ve stratejik gücünü ön plana çıkarmak suretiyle tanıtımına katkıda bulunur.

Üye Olma Hakkı, Üyelik İşlemleri ve Aidatları

Madde 3-

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 2 asil üye referansı tarafından imzalanmış dernek üye müracaat formu, 2 adet renkli vesikalık fotoğraf ve 1 adet sabıka kaydından oluşan başvuru evrakını ilgili Dernek organlarına teslim etmek zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Zorla Üye Olamaz.

Dernek ilk genel kurulundan sonra Dernek üyeliği için Derneğe üye olmuş iki asil üyenin referansı gereklidir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

Üyelik Aidatları:

Dernek Üyelerinin  aidatları aylık: 250,00.- TL (İki Yüz Elli Türk Lirası ) dir. Yıllık toplam 3.000,00 TL  (Üç Bin Türk Lirası) dır. Gençlik Kurulu ve Kadın Kurulu Üyelerinin aidatları aylık: 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası) olup Yıllık toplam 1.200,00.-TL dır.  Bu miktar Genel Kurul toplantısında, günün şartları ve derneğin menfaatleri dikkate alınarak, bir defada iki katını geçmemek üzere arttırılabilir veya azaltılabilir. Genel Kurul uygun gördüğünde giriş ücretini yeterince artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkilidir. Ayrıca üye kendi isteği üzerine daha fazla aidat taahhüt edip ve ödeyebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4-

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 6-

Derneğin organları aşağıdaki gibidir

Genel Kurul

Genel Merkez Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu 

Disiplin Kurulu

Yüksek İstişare Kurulu

Kadın Kurulu

Gençlik Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.  Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim, denetim ve Disiplin kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 10-

A-  Genel Merkez Yönetim Kurulunun Oluşumu: Yönetim Kurulu, Genel Kurulda seçilen, 20 (yirmi ) asil, 6 (altı) yedek üyeden oluşur.                                                     

B- Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı:

1 (bir) Genel Başkan,

2 (iki) Genel Başkan Vekili,

1 (bir) Genel Sekreter

1 (bir) Teşkilat Başkanı,

1 (bir) İdari ve mali işler başkanı,

1 (bir) Dış ilişkiler başkanı,

1 (bir) Ar-Ge Başkanı,

1 (bir) Tanıtım ve Medya Başkanı,

1 (bir) Kurumsal ilişkiler başkanı,

1 (bir) Kadın Kurulu Başkanı,

1 (bir) Gençlik Kurulu Başkanı,

7 (yedi)  Yönetim Kurulu Üyesi,

1 (bir) Sayman

Olarak Genel Merkez Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılır. Genel Merkez yönetim Kurulu, Genel merkez üyeleri ile şube üye ve delegeleri arasından seçilir. 

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri, Temsil ve İlzam

 1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2- Dernek faaliyetleri için kurulan komisyonlara yardımcı olmak,

3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve Genel Kurul’a bilgi vermek.

4- Dernek tüzüğü, yasa ve mevzuat ve yasalar doğrultusunda faaliyetler yapmak.

5- Genel Kurul’un kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmak.

6- Dernekler Müdürlüğü ve Mülkiye Amirliği’nden gelen emir ve mevzuatları yerine getirmek.

7- Faaliyetlerin gerçekleşmesinde yeteri kadar üye veya eleman görevlendirmek.

8- Derneğe yer temin etmek, gerekli konularda Genel Merkez kuruluna önerilerde bulunarak yetki almak.

9-Üye artışları için gayret etmek veya üyelikten çıkartmak, aidat tahsil etmek, gelirlerin artırılması için derneğin yetkili olduğu faaliyetleri yapmak, yaptırmak.

10-Yönetim Kurulu Asil Üyeleri’nden her hangi bir sebeple boşalma olduğunda, yedek üyelerden sırasıyla yazılı olarak asil üyeliğe çağırmak. Verilen sürede gelmeyen yedek üyenin yerine sırasıyla diğer üyeler çağırmak.

11- Şube üyelerini ve şube delegelerinin kayıtlarını tutarak bilgi oluşturmak ve Genel Kurul’a sağlıklı üye listesi hazırlamak,

12-Yönetim Kurulu, gerekli görülen zamanlarda dernek ikametgâhında önceden kararlaştıracağı belli gün ve saatte yazılı çağrı yapmaya gerek olmadan toplanır.

13-Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplantı için yeterlidir. Kararlar oybirliği ile veya oy çokluğu ile alınır.

TEMSİL VE İLZAM

Tüzük'teki yetkilere dayanarak Yönetim Kurulu kararı ile derneği;

1) İdari işlerde, Dernek dışı yazışmalarda, Genel Başkan, Genel Başkan Vekili  ve Genel Sekreter münferiden,   Genel merkezden şubelere yapılan yazışmalarda,  Genel Başkan, Genel Başkan Vekili, Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcıları münferiden, Diğer idari işlerde, Genel Başkan, Genel Başkan Vekili, Genel Sekreter münferiden, Derneği mali yükümlülük altına sokmayan işlemler ve yazışmalarda Genel Sekreter Yardımcıları münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

2) Mali işlerde, 10.000,00.- (On bin) Türk lirasına kadar olan mali işlerde Genel Başkan, Genel Başkan Vekili, Genel Başkan Yardımcısı (İdari ve Mali İşler Başkanı) veya Genel Sekreter Münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

10.000,00.- (On bin) Türk lirası üstündeki işlerde, Genel Başkan, Genel Başkan Vekili, Genel Başkan Yardımcısı (İdari ve Mali İşler Başkanı) ve Genel Sekreterin müştereken imzaları ile temsil ve ilzam ederler.

 3) Yönetim Kurulu, kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetkilerinden bir bölümünü kullanma yetkisi verebilir. Bu durum Yönetim Kurulunun ortak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bir ya da birkaç Yönetim Kurulu üyesine bu madde uyarınca verilecek yetkinin niteliği, süre ve sınırı karar defterinde açıkça belirtilir.

 4) Genel Başkan ve Genel Sekreter sınırları açıkça belirlenmek suretiyle yetkilerinin bir kısmını yönetim kurulu üyelerine veya astlarına devredebilir. Yetki devri yetkiye devreden makamın sorumluluğunu kaldırmaz.

Denetim ve Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-

Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

1- Disiplin Kurulu, 2 yıllığına görev yapmak üzere, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurul tarafından seçilir.

2- Disiplin Kurulu, Dernek Tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre görevini yerine getirmek ve sonuçları yönetim kuruluna bildirmekle görevlidir.

3- Disiplin Kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Başkanlık makamının bir şekilde boşalması halinde, yedek üyelerden çağırılacak üye ile birlikte yeniden bir başkan seçilir.

4- Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından kendisine bırakılacak işlemli yazılar üzerinde ve ilgililer hakkında lüzumlu inceleme ve soruşturmayı tamamlamak suretiyle karara bağlar. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır.

5- Disiplin Kurulu, Genel Kurula görevli bulunduğu sürede yaptığı işlemlerle ilgili bir rapor sunar.

Disiplin Kuruluna Verilmeyi Gerektiren Durumlar

1- Aşağıdaki fiilleri işleyen üyeler disiplin kuruluna verilirler:

· Tüzüğe, Genel Kurul Kararlarına ve Yönetim Kurulu kararlarına ve dernek ilkelerine aykırı davrananlar,

· Verilen yetkileri kötüye kullananlar,

· Aidatları ödemeyenler

 Cezalar

1- Disiplin Kurulu tarafından işlenilen fiilin niteliğine ve derecesine göre aşağıda belirtilen cezalar Disiplin cezaları yönetim kurulunca verilir.

· Uyarma · Kınama · Üyelikten çıkarma

 Usul

1- Yönetim Kurulu 17.1 maddede belirtilen fiilleri işleyen üyeleri, Yönetim Kurulu üyelerini, Disiplin Kurulu başkan ve üyelerini Disiplin Kuruluna sevk etme yetkisine sahiptir. Disiplin Kuruluna sevk edilen Disiplin Kurulu üyesi veya başkanı geçici olarak görevinden çekilmiş sayılır ve yedek üyelerden biri geçici olarak boşalan görevi doldurur. Disiplin Kuruluna sevk edilen disiplin kurulu üyesi veya başkanı kendisi ile ilgili yapılan görüşmelere katılamaz.

2- Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu’na sevk ettiği kişileri geçici olarak görevinden alabilir.

3- Disiplin Kurulu, kararını ilgiliye ve Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Ceza alan kişi, kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün içerisinde karara itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır. Bu sürede itiraz edilmeyen kararlar kesinleşmiş sayılır.

4- Disiplin Kurulu kararına itiraz edilmesi üzerine Genel Kurul’un kararı bozması durumunda, ilgililer Disiplin Kurulu kararı ile Genel Kurul kararı arasında geçen süre ile ilgili olarak hiçbir hak iddia edemezler.

5- Yazılı savunma alınmadan hiç kimse hakkında üyelikten çıkarma cezası verilemez. Ancak Disiplin Kurulunun çağrısına uymayanlar ve ifade vermekten kaçınanlar hakkında, yazılı savunma alınmadan üyelikten çıkarma cezası verilebilir. O kimse hakkında arkasından çıkarılma kararı alınmadan önce üyelikten ayrılmış olsa dahi Yönetim Kurulu kararı geçerlidir

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 12-

1- Üyelik aidatı

2- Dernekçe tertiplenen kermes, açılış, spor yarışmaları ve her türlü toplantı faaliyetlerinden sağlanan gelirler ile teşvik kapsamında yapılan projelerden elde edilen gelirler

3- Yardım ve bağışlar.

4- Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler. Yardım sandığı gelirlerinden kesilen kesintiler.

5- Bankalar ve katılım bankalarına yatırılan dernek paralarının karları ve gelirleri, ortaklık payları.

6- Ticari kuruluş ve yatırımlardan gelen gelirler ile yapılan etkinliklerden elde edilen gelirler.

7- Menkul ve Gayrimenkul alım, satım ve işletme gelirleri lokal ve isim hakları ve hizmetlerden doğan kaynaklar.

8- Kuruluşu halinde, iktisadi işletmelerden elde edilen gelirler, yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

9-Dernek için dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişiler veya kuruluşlardan yasaların uygun gördüğü hallerde yardım ve bağış alır veya yardımlaşma ve ticari ilişkiler de bulunabilir.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde 13-

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 14-

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi*

Madde 15-

 Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü  *

Madde 16-

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17-

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri   

Madde 18-

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 19-

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 20-

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 21-

 Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim Kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.              Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 22-

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 23-

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24-

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 25-

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ticaret ve Ekonomi Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

TÜRK MEDENİ KANUNUN UYGULANMASI

Madde 26-

İşte bu tüzük 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,5253 sayılı Dernekler Kanunu ve yönetmeliklerine göre hazırlanmıştır. Dernek tüzüğünde mevcut olmayan hüküm, konu ve uygulamalarda, Türk Medeni Kanunu ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu yönetmeliklerde belirtilen hükümler uygulanır.

DİĞER KURUL VE KOMİSYONLAR (Ek Maddeler)

Madde 27-

Dernekte öncelikle Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ve diğer üyeler arasından Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun vereceği karara ve yönetmeliklerine istinaden yurt içi ve yurt dışında faaliyette bulunacak kurul ve komisyonlar kurulur. Ancak bu kurul ve komisyonlara; Genel Merkez Yönetim Kurulu ile denetleme kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 YÜKSEK İSTİŞARE KURULU OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Madde 28-

Genel Başkan, 2 (iki) Genel Başkan Vekili, Genel Sekreterin,  katılımı ile oluşur. Derneğin en yüksek danışma kuruludur. Görevleri:

1) Derneğin etkinliklerini, gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konuları ve bunlarda mevzuat, Prosedür, Yönetmelik ve Tüzük hükümlerine uyulup uyulmadığını incelemek, inceleme sonucuna göre alacağı kararları Yönetim Kuruluna dilek ve tavsiye olarak bildirmek, gerekirse yeni bir Yüksek istişare Kurulu kararı ile ilk olağan Genel Kurula sunmak,

2) Yönetim Kurulunun her türlü etkinlik ve tasarruflarını izlemek, Yönetim Kurulundan bilgi istemek, gerek gördüğünde inceleme yapmak, gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını görüşleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek,

3) Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını önermek,

4) Gerektiğinde yeniden bir Tüzük yapılması, yürürlükteki Tüzük maddelerinin değiştirilmesi hususlarında çalışmalar yapmak ve hazırlanacak taslağı Yönetim Kuruluna vermek,

Genel olarak Yönetim Kurulu toplantılarını müteakip veya acil durumlarda toplanır, gündemindeki konuları görüşüp karara bağlar.

GENÇLİK KURULU TEŞKİLATLANMASI

Madde 29-

Dernek Yönetim Kurulu kararı ile Genel Merkez ve Şubeler nezdinde gençlik örgütlenmesi sağlanabilir. Dernek Gençlik Kurulları derneğe üye olma niteliğine sahip kişilerin katılımı ile Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurullarının sevk ve idaresi altında faaliyet gösterebilirler. Dernek Gençlik Kolları kapsamındaki görev ve yetki dağılımı Genel Merkez ve Şubelerin Yönetim Kurulları tarafından gerçekleştirilir. Şubelerde oluşturulan gençlik teşkilatları Genel Merkez Gençlik Teşkilatı Başkan ve Yönetim Kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterir.  Gençlik Kurulu 15 asil 9 yedek üyeden oluşur

KADIN KURULU TEŞKİLATLANMASI

Madde 30-

Dernek Yönetim Kurulu kararı ile Genel Merkez ve Şubeler nezdinde kadın kurulları teşkilatlanması sağlanabilir. Dernek Kadın Kolları derneğe üye olma niteliğine sahip kişilerin katılımı ile Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurullarının sevk ve idaresi altında faaliyet gösterebilirler. Dernek Kadın Kolları kapsamındaki görev ve yetki dağılımı Genel Merkez ve Şubelerin Yönetim Kurulları tarafından gerçekleştirilir. Şubelerde oluşturulan kadın teşkilatları Genel Merkez Kadın Teşkilatı Başkan ve Yönetim Kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterir. Kadın Kurulu 15 asil 9 yedek üyeden oluşur.

 İş bu tüzük 30 maddeden ibaret olup, Genel Kurulca kabul edilip yürürlüğe girmiştir.Sayfa Kategorisi: HAKKIMIZDA
 

Adres: 1431.Sokak No:22/2 Çukurambar/Çankaya/Ankara

Telefon: 0312 217 4643 info@tekder.org